• Lawaetz Endeavours of Sir Jamie

  født 14.09.2018

  Mor: DKCH NOCH Lawaetz Danes Blue Cool Legacy

  Far: DKCH NOCH FICH NORDCH Sirblu Jamie of Blubak • Lawaetz Endeavours of Sir Jamie

  DOB: September 14th 2018

  Dam: DKCH NOCH Lawaetz Danes Blue Cool Legacy

  Sire: DKCH NOCH FICH NIRDCH SIrblu Jamie of Blubak